گفتگو با علی اصغر رحماندوست مدیر مسول و صاحب امتیاز نشریه بلوچی سول با توزیع منطقہ ای سہ استان ( سیستان و بلوچستان، کرمان و ھرمزگان ) | دوستان سلام
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  دوشنبه - ۱ بهمن - ۱۳۹۷  
it is true
false
true
گفتگو با علی اصغر رحماندوست مدیر مسول و صاحب امتیاز نشریه  بلوچی سول  با توزیع منطقہ ای سہ استان ( سیستان و بلوچستان، کرمان و ھرمزگان )

گفتگو با علی اصغر رحماندوست مدیر مسول و صاحب امتیاز اولین ماهنامه بلوچی سول با توزیع منطقہ ای سہ استان ( سیستان و بلوچستان، کرمان و ھرمزگان )

🔹سول به چه معناست؟

🔸سَول: سرو ( درختی بیشتر در سراوان و خاش رشد می کند )
سول: درختچہ ای در جنوب مکران

🔹دلیل استفاده از اسم سول برای نشریه چی بوده؟دلیل خاصی داشته یا خیر ؟

🔸بلہ سول نماد استقامت، و ھمچنین میر چاکر در زیر سول تصمیم ھای بزرگی گرفتہ است.این نام قبلا، نام نشریہ دانشجویی بودہ کہ حدود ۶ سال پیش توسط برادرم، آقای محمد اویس پیام در دانشگاہ سیستان و بلوچستان راہ اندازی شد کہ متاسفانہ یک سال بعد اگر اشتباہ نکنم بدلیل فارغ التحصیلی ایشون، مجلہ تعطیل شد.

🔹اصلی ترین هدف نشریه سول چیست؟

🔸اصلی ترین ھدف این نشریہ، ترویج زبان نوشتاری بصورت تخصصی می باشد کہ در کنار آن با روش تحقیق در زبان بلوچی، معرفی فرھنگ و رسومات بلوچ در ھمہ مناطق ایران و جھان، و ھمچنین تشویق نویسندگان زبان بلوچی جھت مکتوب ساختن نوشتہ ھا بشیوہ علمی و مفید است.

🔹باتوجه به اینکه نسل جدید هیچگونه اشنایی با زبان و نوشتار بلوچی ندارد شما میزان استقبال از نشریه را چگونه می بینید؟

🔸نشریہ سول در ھر شمارہ، صفحہ اولش را بہ آموزش خواندن و نوشتن زبان بلوچی اختصاص دادہ است کہ ھم بصورت نوشتاری و ھم بصورت صوتی می باشد.
طراحی جدول با ھدف یادگیری بھتر معانی کلمات.
معنای کلمات بہ فارسی و انگلیسی
راہ اندازی کانال آموزش زبان بلوچی و…
از برنامہ ھای سول می باشد کہ جھت یادگیری زبان بلوچی طراحی شدہ اند . متاسفانہ نہ تنھا برای نشریہ ما کہ زبان بلوچی است، در کل علاقہ بہ مطالعہ کم شدہ، بیشتر مخاطبین ما ھم، نویسندگان و شاعران و ادیبان بلوچ ھستند و این خود یکی از معضلاتی است کہ بان روبرو ھستیم.

🔹اکثراََ مردم بیشتر وقت خود در فضای مجازی هستند و کمترسراغ نشریه و روزنامه میروند با این اوصاف شما میزان استقبال از نشریه را تا چه میزان حدس میزنید؟
🔸اگر مطالب شما، روش شما، ایدہ ھای شما و ھر آنچہ کہ میخواھید در مجلہ داشتہ بشید نوآورانہ، جدید و جذاب نباشد مسلما موفق نخواھید شد.

باید یک فرقی بین مجلہ و فضای مجازی باشد.
شما مطالب مجلہ سول را قبل از چاپ در ھیچ سایت یا وبلاگ یا گروہ ھای مجازی پیدا نخواھید کرد.
ما تنھا مجلہ ھستیم کہ برای اولین بار جدول بہ زبان بلوچی طراحی کردہ

( البتہ شاید مجلات دیگری باشد کہ بندہ تاکنون ندیدم و نشنیدم) و تنھا مجلہ زبان بلوچی ھستیم کہ بصورت دقیق و علمی پاورقی را رعایت کردیم و ھمچنین، در بحث ویراستاری بہ جرات عرض میکنم شاید تنھا مجلہ ای باشیم کہ کمترین غلط املایی ( آن ھم نہ بہ عمد بلکہ مشکلات تایپی ) را داریم.
ما در بحث رفرنس دھی و منبع نویسی سعی کردیم بشیوہ جدید روش ھای علمی رفرنس دھی کنیم کہ شما این را کمتر در دیگر مجلات بلوچی می بینید.
ھمچنین ما برای اولین بار صفحاتی، از ھرمزگان وکرمان ھم فعال کردیم .

ما سعی کردیم در بحث ضرب المثل ھای بلوچی آن را بہ شیوہ ای بنویسیم کہ مخاطب اگر این ضرب المثل را شنیدہ اما شاید پیشینہ آن را نداند ما پیشینہ ضرب المثل را بصورت داستان نوشتیم تا ھم مخاطب یک داستان خواندہ باشد ھم معنای عمقی ضرب المثل را درک کردہ و ھم ارزش ادبی ضرب المثل برایش روشن شود

🔹آیاهمه مطالب نشریه به زبان بلوچی نوشته شده اند؟

🔸نشریہ دو زبانہ است
ھم برای کسانی کہ فارس زبان ھستند و ھم برای بلوچ زبانان.
بیشترین مخاطبان ما بلوچ زبان ھستند و چون ھدف ما آموزش زبان است، باید مطالب بلوچی نوشتہ شوند تا خوانندہ بہ خواندن مطالب بیشتر عادت کند، البتہ معنای کلمات سخت ھم در بسیاری از مطالب نوشتہ می شود.

در کنار آن، ما بخش ترجمہ داریم کہ ھم متون بہ فارسی ھستند و ترجمہ بلوچی آنھا توسط کسانی کہ علاقہ بہ ترجمہ دارند نوشتہ می شود.

🔹مطالب نشریه سول برای چه رده سنی میباشد؟

🔸سول ھم برای زنان و مردان و ھم در رده ھای دبیرستان بہ بالا طراحی شدہ است.
اما سعی داریم برنامہ ھا و اپلیکیشن ھای آموزشی متناسب با کودکان طراحی کنیم کہ البتہ نیاز بہ ھمکاری متخصصان طراحی نرم افزار داریم.
🔹چقدر طول کشید تا تونستین این نشریه رو به ثبت برسونین؟

🔸از ابتدای درخواست تا تاریخ ثبت حدود ۷ ماہ طول کشید

🔹چه کسانی در انتشار این نشریه همکاری داشتن و از کجا حمایت شدین و تونستین نشریه رو به چاپ برسونین؟

🔸این نشریہ در ابتدا در دانشگاہ سیستان و کوچستان با فرمت دانشجویی منتشر میشد کہ دانشجویان بلوچ در این زمینہ ھمکاری کردند.
اما اکنون کسانی کہ در زمینہ زبان و ادبیات بلوچی فعالیت می کنند با ما ھمکاری می کنند.
و جای بسی تاسف است کہ سیاسیون، معلمین، استادان دانشگاہ و ھمہ کسانی کہ وضع مالیشون از نویسندگان بی بضاعت بلوچ بھتر است ھیچ حمایتی از این نشریہ کہ جھت ترویج و رشد زبان مادری فعالیت می کند نکردہ اند.

🔹مردم و همچنین مسئولین در این زمینه چه کمکی میتوانند به شما بکنند؟

🔸مسئولین می توانند در جھت معرفی نشریہ و ھمچنین اختصاص مکان جھت انجام کارھای نشریہ و مردم با اشتراک و خرید نشریہ و ھمچنین ھمکاری در جھت تدوین محتوای نشریہ کمک نمایند.

🔹ایا نشریه شما در راستای یک موضوع خاص نشر پیدا میکند یا نه موضوعات آن متفاوت است؟

🔸موضوع اصلی سول عرض شد در راستای آموزش خواندن و نوشتن زبان بلوچی، حوزہ ادبیات کودک، معرفی نویسندگان گمنام زن بلوچ، آموزش دستور زبان بلوچی، آموزش آشپزی بلوچی ھمراہ با فیلم، آموزش سوزن دوزی ھمراہ با فیلم،
داستان ھای طنز بلوچی،
قسمت ھای پند آموز
آشنایی با کلمات معادل در زبان بلوچی و مسابقہ و جدول جھت معنادار ساختن مطالب داخل مجلہ برای خوانندہ..

🔹ایا کسانی که به این حرفه علاقه دارند برای شروع فعالیت باید مدرک خاصی داشته باشند یا نه میتونن باهمون میزان علاقه این حرفه رو شروع کنند؟

🔸نیاز بہ مدرک خاصی نیست.
اما کار در زمینہ نشریہ مخصوصا حوزہ مدیریت نشریہ نیاز بہ یک سوابق در حوزہ نوایندگی و ھمچنین فعالیت در نشریات دارہ تا در مسیر راہ با مشکل مواجہ نشود.
این سوابق میتونہ بہ کیفیت نشریہ کمک کند.

اما کسانی کہ میخواھند ھمکاری کنند، مدیر مسئول و سردبیر اگر توانمند باشند می توانند بہ نویسندہ جھت نوشتن مطالب و انتخاب موضوع کمک کنند.

🔹مهمترین عامل برای راه اندازی یک نشریه و موفقیت در آن چیست؟

🔸برای راہ اندازی یک نشریہ ھدف شما مھم است.
اگر ھدف شما ھدفی باشد کہ منجر بہ نوآوری شود قطعا میتونید مخاطب جذب کنید.
محتوای نشریہ سول و روش نوشتن مطالب بنظر بندہ کمی با سایر نشریات متفاوت است.
ما تنھا نشریہ بلوچی ھستیم کہ فقط ۲۵ حروف خالص زبان بلوچی را ھمانطور کہ سید ھاشمی تدوین کردند استفادہ می کنیم.
اما شما ھیچ نشریہ ای را نخواھید دید کہ این کار را کردہ باشد.
🔹به جوانانی که قصد فعالیت در این زمینه رو دارن چه توصیه ای دارین؟

🔸جوانان باید مطالعہ کنند، بنویسند و بہ جھت مکتوب کردن، ادبیات شفاھی منطقہ خود ( کہ در قلب و ذھن پیرزنان و پیرمردان ھستند ) اقدام کنند کہ اگر اینکار انجام نشود تاریخ آن منطقہ زیر خاک مدفون می گردد.

🔹ایا از سالهای فعالیتتون خاطرات تلخ و شیرینی در ذهن دارید؟

🔸سخت ترین سال ھای فعالیتم زمانی بودہ کہ دنبال مطالب میگشتم اما خیلی کم استقبال میشد یا مطالبی میفرستادند کہ واقعا قابل چاپ نبود. و مجبور بودم شخصا تک تک آنھا را راھنمایی میکردم. ھمچنین مجبور بودم جھت معرفی نشریہ و دیدار حضوری مسافت ھایی رو با ھزینہ شخصی طی کنم. حتی گاھی برای اینکہ شخصی را علاقمند بہ نوشتن کنم ساعتھا در فضای مجازی بہ آموزش نوشتن بہ او می پرداختم.
گاھی مشکلات مالی آنقدر فشار میاورد کہ میخواستم کار رو رھا کنم اما وقتی بہ ھدفم فکر میکردم دوبارہ امیدوار میشدم.

و یکی از سخت ترین روزھای من زمانی بود کہ پروانہ و مجوز نشریہ صادر شدہ بود و باید طی یک ھفتہ بہ تھران میرفتم اما یک ریال پول ھم نداشتم و اگر نمی رفتم بسیار بد میشد.

شیرین ترین خاطرہ ام خبر صدور مجوز و راہ اندازی دفتر مجلہ در بندرعباس با ھمکاری دوست عزیزم جناب دیمہ کار ( مدیر مسئول صبح مکران ) بود.

🔹و حرف پایانی شما به مخاطبان این مطلب چیه؟

🔸زبان مادری خود را بخوانند بنویسند تا ھم برای خود و ھم برای جامعہ و کشورشان بتوانند خدمتی کردہ باشند. خوشبختانہ الان بہ راحتی برای کارھای فرھنگی در کشورمان مجوز صادر می کنند اما ما مطالبہ گر نیستیم حرف آخر اینکہ بہ گفتہ سازمان یونسکو، کسی کہ نتواند بہ زبان مادری خود بخواند و بنویسد، بی سواد محسوب می شود. پس سعی کنید بیسواد نباشید.

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
false
true
  1. صدیقه

    عالی بود

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true