بنازم ریگزارهایت
ببندم بر دلم مهرت
تو ای عشق زندگی
ز تو دارند همه شهرت

تو ای یار سیستانی
دلم با دل تو ساخته
در این همراهی طوفان
تو و من ایم شایسته

بلوچستان با سیستان
در یک میدان دوستی اند
چه خوش باشد یاری ها
همه دیندار و مفتی اند

یکی در بلوچستان و
دیگری میمهان سیستان
چه خوش خفته اس شادی
همه هستیم در یک بوستان

نشان از رستم زال بر تن
تو دارای پرچم پهلوانی
همیشه به سوی میهمان
تو خوش زبان و میزبانی

تو ای سیستان کوه خواجه
هی تو اس استقامت مردم
بنازم کلاس پهلوانی و صبرت
هی تو اس زردی گندم

تو ای طوفان 120روزه
ببند کوله و راهی شو
وداع گو گلستان نازم
بیا هامون و ماهی شو

من از هامون خاطره دارم
دلم در هامون جا مانده
خدا بذا لحظه ای برش دارم
هامون برایم لالایی خوانده

بیا دست بردار شو ای طوفان
هامون دوست دیرینه است
جایی در قلب برایت نداریم
بر روی دستانمان پینه است

?دهقانی فخر