بازدید معاونت استاندار و فرماندار ویژه ایرانشهر از ستاد سرشماری شهرستان.
در این بازدید فرماندار از آخرین وضعیت سرشماری در شهرستان در جریان قرار گرفتند.
نبی بخش داودی فرماندار ویژه شهرستان ایرانشهر تاکید نمودند که در فرصت باقی مانده اهتمام جدی در فهرست برداری و سرشماری از نقاط هدف معمول گردد.