مصاحبه

  • معلولیت یا محدودیت

    معلولیت یا محدودیت به زبان شکر سخن می گویم تا آنگاه که فرصتی هست تا دوباره باز سرود زندگی را با لحن صبح زمزمه کنم و فارغم از هر آنچه باید باشد و نیست و…

Page 10 of 10« First...678910