خبرهای نمایندگان مجلس استان

  • وزیر راه و شهرسازی وارد فرودگاه زاهدان شد.

    وزیر راه و شهرسازی وارد فرودگاه زاهدان شد. دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی که صبح امروز با هدف افتتاح و بازدید از چند پروژه وارد فرودگاه بین المللی زاهدان شده بود، مورد استقبال دکتر…