سیستان و بلوچستان

  • اینجا صفا جاریست و مهربانی برقرار!

    اینجا صفا جاریست و مهربانی برقرار! روز گذشته مقصد سرکشی و بازدیدهای ماهیانه مهرماه خویش را که بطور معمول به بررسی مسائل و مشکلات مردم روستاها اختصاص یافته؛ سه روستای داروکان،دشتاندر و گوری قرار داده…