۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » اخبار
  • شناسه : 1029
  • 18 سپتامبر 2016 - 7:22
  • 68 بازدید
  • ارسال توسط :

آموزش‌زبان‌بلوچی_ ﺩﺭﺱ ﭼﮭﺎﺭﻡ

?اموزش‌زبان‌بلوچی ﺩﺭﺱ ﭼﮭﺎﺭﻡ ” ﺀَ” ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﮬﺮ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﮧ ﺍﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﯾﮏ ﺣﺮﻑ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮧ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮧ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺷﺒﺎﮬﺖ ﺩﺍﺭﺩ .ﺳﯿﺪ ﻇﮭﻮﺭ ﺷﺎﮦ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﮐﻠﻤﮧ ﯼ “ﮔﺎﻝ: ﮐﻠﻤﮧ ” ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﮦ ﮐﺮﺩﮦ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﮐﻠﻤﮧ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﮬﻤﺎﻧﻨﺪ ” ﺭﺍ ” ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ […]

?اموزش‌زبان‌بلوچی

ﺩﺭﺱ ﭼﮭﺎﺭﻡ

” ﺀَ”
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﮬﺮ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﮧ ﺍﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﯾﮏ ﺣﺮﻑ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮧ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮧ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺷﺒﺎﮬﺖ ﺩﺍﺭﺩ .ﺳﯿﺪ ﻇﮭﻮﺭ ﺷﺎﮦ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﮐﻠﻤﮧ ﯼ “ﮔﺎﻝ: ﮐﻠﻤﮧ ”
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﮦ ﮐﺮﺩﮦ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﮐﻠﻤﮧ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﮬﻤﺎﻧﻨﺪ ” ﺭﺍ ” ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎﯼ ﻣﻔﻌﻮﻟﯽ ﺍﺳﺖ.ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻠﻮﭼﯽ ،ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ، ﺍﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎ ﮔﺎﮬﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻓﺎﻋﻞ ﮬﻢ ﻣﯽﺁﯾﺪ:
ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎﯼ ﻣﻔﻌﻮﻟﯽ :
ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﻠﻮﭼﯽ
ﮐﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﻭﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺀَ ﺑﯿﺎﺭ
ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎﯼ ﻓﺎﻋﻠﯽ:
ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﻠﻮﭼﯽ
ﺳﻌﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﺁﻭﺭﺩﮦ ﺍﺳﺖ ﺳﻌﯿﺪ ﺀَ ﺍﮮ ﮐﺘﺎﺏ
ﺁﺅﺭﺗﮓ!
ﺩﺭ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮧ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﮧ ﮬﻤﯿﺸﮧ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮧ ﺍﺯ ﮐﻠﻤﮧ ﻗﺒﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﻮﺷﺘﮧ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﮧ ﮐﻠﻤﮧ ﯼ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﯽ ﭼﺴﺒﺪ!
ﮐﺘﺎﺏﺀَ ﺑﻮﺍﻥ ✘
ﮐﺘﺎﺏ ﺀَ ﺑﻮﺍﻥ ✔
ﻧﮑﺘﮧ : ﻧﺒﺎﯾﺪ “ﺍ ” ﻭ “ﺀَ ” ﺑﮧ ﺍﺷﺘﺒﺎﮦ ﺑﮧ ﺟﺎﯼ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﮦ ﺷﻮﻧﺪ :
ﺩﯾﻤﺎ ﺑﺮﻭ ✘ ‏( ﮐﻠﻤﮧ ﺍﯼ ﺑﮧ ﻧﺎﻡ ” ﺩﯾﻤﺎ ” ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ‏)
ﺩﯾﻢ ﺀَ ﺑﺮﻭ ✔ “)ﺩﯾﻢ ” ﺑﮧ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮧ ﯼ ﻣﺠﺰﺍ
ﺍﺳﺖ ﮐﮧ ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎﯼ “ﺀَ ” ﺑﮧ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﮧ ﺷﺪﮦ ﺍﺳﺖ ‏)
ﻧﻤﻮﻧﮧ ﯼ ﺍﻭﻝ ﺍﺷﺘﺒﺎﮦ ﺍﺳﺖ ﭼﺮﺍ ﮐﮧ ﻣﺮﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﮐﻠﻤﺎﺕ
ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺘﮧ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﮧ ﯼ ﺩﻭﻡ ﻣﺮﺯ
ﻣﯿﺎﻥ ﺩﻭ ﮐﻠﻤﮧ ﯼ ” ﺩﯾﻢ” ﻭ “ﺀَ ” ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺩﺍ ﺑﯿﺎ ✘ ﺍﺩ ﺀَ ﺑﯿﺎ ✔
ﺭﻧﺪﺍ ﺑﺮﻭ ✘ ﺭﻧﺪ ﺀَ ﺑﺮﻭ ✔
ﭘﺪﺍ ﺑﭽﺎﺭ ✘ ﭘﺪ ﺀَ ﺑﭽﺎﺭ ✔
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮧ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﮧ “ﺀَ ” ﯾﮏ ﺣﺮﻑ ﻧﯿﺴﺖ ﻟﺬﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﮦ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﮧ ﺟﺎﯼ “ﺍ ” ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮧ ﺍﺷﺘﺒﺎﮦ ﺍﺳﺖ.ﺍﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻮﺩ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮧ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺩﺭ
ﺩﺍﺧﻞ ﮐﻠﻤﮧ ﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﮧ ﮐﺎﺭ ﻧﻤﯽ ﺭﻭﺩ:
ﺭﺽﺀَ ✘ ﺭﺿﺎ ✔
ﮐﺖﺀَﺏ ✘ ﮐﺘﺎﺏ ✔
ﺍﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻠﻤﺎﺕ ” ﺗﻮ،ﺷﻤﺎ،ﻣﺎ ” ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﯾﻦ ﺳﮧ ﮐﻠﻤﮧ ﺍﺯ ﻗﺎﻋﺪﮦ ﻓﻮﻕ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﮬﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻮ ﺀَ ✘ ﺗﺮﺍ ✔
ﻣﺎ ﺀَ ✘ ﻣﺎﺭﺍ✔
ﺷﻤﺎ ﺀَ ✘ ﺷﻤﺎﺭﺍ✔ﺍﻭ

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*

پنج × 2 =